Analiza SWOT

1. Economia şi infrastructurăPuncte tari • sistem de alimentare cu apă potabilă ;
• se realizează colectarea deşerilor menajere de către Serviciul de salubritate subordonat Consiliului Local;
• reţea de cablu TV;
• reţea de iluminat public;
• reţea de telefonie fixă (Romtelecom);
• acces la internet prin dial-up;
• accesibilitate pentru locuitori la mijloacele de transport în comun;
• distanţă mică faţă de Piteşti;
• potenţial de dezvoltare a afacerilor în : mică industrie, comerţ, servicii, valorificarea produselor tradiţionale, creşterea animalelor ;
• existenţa pieţelor de desfacere în zone apropiate;
• distanţă mică faţă de Costeşti, Piteşti ;
• sprijin din partea primărie pentru persoanele ce doresc să desfăşoare activităţi ecomonice în comună;   Puncte slabe
• sistemul de alimentare cu apă are nevoie de modernizări şi extinderi;
• la nivelul comunei nu este sistem de canalizare ;
• colectarea neselectivă a deşeurilor din comună;
• nu există sistem de alimentare cu gaz metan;
• sistemul de iluminat public nu este extins la nivelul întregii localităţi ;
• drumul judeţean, care reprezintă artera pricipală de transport din comună, este greu practicabil în anumite zonr ;
• drumurile locale necesită modernizări şi reabilitări ;
• acces şi nivel scăzut al folosirii Tehnologiei IT şi de Comunicaţii în comună;
• accesul greoi la informaţie;
• investiţii financiare locale şi străine insuficiente;
• lipsa unui centru de formare profesională adaptat cerinţelor pieţii;   Oportunităţi
• modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi extinderea acestuia în zonele care nu sunt acoperite;
• realizarea sistemului de canalizare la nivelul comunei prin fonduri de mediu;
• colectarea selectivă a deşeurilor prin implementarea proiectului „Managementul integrat al deşeurilor solide în jud. Argeş, prin fonduri ISPA şi Fondul de Coeziune;
• Asocierea pe plan zonal a mai multor comune pentru realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;
• modernizarea şi extinderea iluminatului public;
• reabilitarea şi modernizarea drumurilor locale;
• transferul de tehologie şi de know-how în comună;
• dezvoltarea sectorului IMM în domeniile alimentaţie publică, mică industrie, comerţ, servicii, agricultură şi producţie;
• creşterea capacităţii anteprenoriale;
• atragerea unor noi investitori în comună prin facilităţile pe care administraţia locală le pune la dispoziţie;
• realizarea de cursuri de management de proiect, pentru agenţii economici, prin intermediul ONG-urilor ;
• realizarea de parteneriate între adminstraţia publică şi mediul de afaceri;
• accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii locale şi îmbunătăţirii serviciilor publice;
• dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;
• educaţia adulţilor în domeniul informatic şi al comunicării;
• dezvoltarea resurselor umane;
• regenerarea comunităţii rurale;   Ameninţări
• lipsa resurselor materiale pentru atingerea obiectivelor propuse ;
• scăderea activităţilor eonomice şi migraţia populaţiei către zonele urbane ;
• calamnităţile naturale ;
• imposibilitatea valorificării potenţialului local ;
• reticenţa populaţie faţă de Tehnologia IT şi de Comunicaţii;
• lipsa culturii antreprenoriale;
• riscul ca firmele din comună să nu facă faţă competiţiei de pe piaţa unică;
• fenomenul economiei subterane;
• valorificarea insuficientă a potenţialului local;
• lipsa capitatului de susţinere a activităţilor economice;
• migraţia tinerilor cu potenţial în zonele urbane;

2. Educaţie

Puncte tari 
• infrastructură instituţională bună-Şcoala cu clase I-VIII Suseni, Şcoala cu clase I-IV Ţuţuleşti, Şcoala cu clase I-IV Odăieni, Şcoala cu clase I-IV Strâmbeni, Şcoala cu clase I-IV Burdeşti, Şcoala cu clase I-IV Cersani, aceste şcoli u şi grupe de grădiniţă;
• grădiniţele dispun de mobilier şcolar nou;
• Şcolile Strâmbeni, Odăieni şi Suseni au beneficiat de fonduri pentru modernizări
• În comună transportul elevilor se realizează cu maşină specială pentru transport elevi, care se află în administrarea Primăriei ;
• Existenţa cadrelor didactice calificate şi titulare;
• Colaborarea existentă între cadrele didactice şi conducerea şcolii;
• Implicarea primăriei în dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale;
• Cadre didactice titulare cu grade didactice;
• Rezultate bune la testele naţionale şi olimpiadele şcolare;
• Existenţa unui cabinet de informatică în cadrul Şcolii Suseni, dotat cu 10 calculatoare şi AEL;
• Atmosferă de lucru favorabilă;
• Abandon şcolar scăzut;
• Omogenitatea colectivului de cadre didactice;
• Relaţiile de colaborare dintre cadre didactice – elevi – părinţi sunt bune;
• Relaţii de colaborare cu Consiliul Local;
• Parteneriate cu Muzeul Goleşti, Poliţie, Teatrul Al. Davila şi cu şcolile din oraş;
• S-au realizat activităţi la azilul de bătrâni;
• Periodic se realizează serbări şcolare;
• Elevii care au susţinut capacitatea au ocupat locuiri la liceele de top;
• Acces la internet la şcoala coordonatoare;

Puncte slabe

• Lipsa materialelor didactice pe discipline;
• Implicarea unui număr redus de părinţi;
• Elevi proveniţi din familii dezorganizate, ceea ce duce la un comportament social reticent;
• Lipsa racordării la sistemul de alimentare cu apă a şcolilor cu excepţia Şcolii Suseni şi Strâmbeni, a canalizării şi a alimentării cu gaze- în toate şcolile;
• Şcolile au nevoie de îmbunătăţiri şi modernizări;
• Migraţia către şcolile din oraş;
• Dezinteres din partea unor părinţi pentru educaţia elevilor;
• Baza informaţională insuficientă pentru educarea părinţilor în relaţia cu proprii lor copii;
• Lipsa materialelor cu caracter educativ pe care să le folosească părinţii în vederea prevenirii consumului de alcool şi drogurilor de către elevi;
• Lipsa sponsorilor;
• Lipsa colaborării cu agenţii economici
• Lipsa unor cercuri pe discipline;
• Lipsa unei săli de sport;
• Spaţiu insuficient în carl şcolii coordonatoare, pentru desfăşurarea activităţilor;
• Plecarea părinţilor în străinătate afectează gradul de educaţie al elevilor, cât şi climatul psihologic al acestora;

Oportunităţi

• Reabilitarea şi modernizarea în totalitate a şcolilor;
• Dotarea tuturor cabinetelor cu aparatură modernă şi materiale didactice;
• Accesarea unor programe cu finanţare externă pentru dezvoltarea educaţională şi pentru formarea continuă a porfesorilor ;
• Sprijinul administraţiei locale , al poliţiei, bisericii pentru realizarea unei educaţii complete a elevilor etc.;
• Realizarea de parteneriate cu agenţii economici pentru dezvoltarea bazei materiale şi pentru dezvoltarea anteprenorială a elevilor;
• Realizarea unui Centru de zi pentru elevii cu situaţie materială precară;
• Realizarea unor parteneriate şcolare – cu localităţi străine;
• Investiţii în resurse umane privind învăţarea pe tot parcursul vieţii;
• favorizarea dezvoltării de parteneriate cu celelalte şcoli de pe raza localităţii – grădiniţe – dispensar – CCD – ISJ Argeş – Comisia de Control, Evaluare şi Consiliere Antidrog Argeş;
• Dezvoltarea aptitudinilor elevilor în cadrul unor cercuri şi a unor activităţi extraşcolare;
• Crearea unui Centru de informare şi documentare
• Introducerea utilităţilor publice în toate şcolile
• Realizarea unei săli de sport în cadrul Şcolii cu clase I-VIII Suseni
• Costruirea unei biblioteci şcoare;
• Construirea unei grădiniţe lângă Şcoala cu clase I-VIII Suseni.


Ameninţări

• Distanţa mică faţă de oraş duce la migraţia multor elevi chiar din ciclul primar;
• Grad scăzut de educaţie al familiilor elevilor;
• Migrarea părinţilor în străinătate;
• Dezinteresul parintilor pentru problemele şcolii;
• Resurse economice -financiare scăzute ale unor familii;
• Lipsa controlului şi a educaţiei din partea familiei;
• Legislaţia deficitară ce nu stimulează sponsorizarea;

 
3. Social

Puncte tari
• Posibilitatea organizării în cadrul localităţii de cursuri de formare profesională, gratuite pentru şomeri cu sprijinul AJOFM;
• Număr mare de navetişti, care lucrează în Piteşti sau Costeşti;
• Distanţa mică faţă de Piteşti şi Costeşti;
• Existenţa în comună a unor agenţi economici care au angajat forţă de muncă locală;
• Interes ridicat al personalului din instituţiile publice pentru dezvoltarea potenţialului local;


Puncte slabe

• Număr mare al persoanelor care nu au ocupaţie;
• Potenţial economic local ce nu poate asigura ocuparea tuturor resurselor de muncă;
• Excedent migratoriu negativ;
• Decalaj între pregătirea oferită de şcoală şi cerinţele pieţei muncii;
• Migrarea tinerilor în oraşele care le oferă mai multe oportunităţi;
• Incapacitatea reţinerii în comună a forţei de muncă înalt calificată, aceasta preferând să plece în străinătate;

Oportunităţi

• Organizarea de cursuri de formare, reconversie şi perfecţionare profesională în comună prin intermediul AJOFM şi a ONG-urilor;
• Accesarea de fonduri în cadrul Programului Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane, prin Fondul Social European;
• Creşterea nivelului de pregătire profesională a forţei de muncă;
• Monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei;
• Pregătirea continuă a personalului din administraţia publică şi a celui didactic pentru oferirea unor servicii de calitate;

Ameninţări

• Îmbătrânirea populaţei din comună;
• Pregătirea slabă a personalului din localitate;
• Migraţia forţei de muncă în străinătate şi în mediul urban;
• Reticenţa faţă de reconversia profesională;
• Creşterea gradului de sărăcie a populaţiei;
• Munca la negru.

4. Agricultură şi protecţia mediului

Puncte tari 
• Fermierii pot beneficia de cursuri organizate de oficiul de Consultanţă în Agricultură;
• Se acordă subvenţii pentru culturile agricole;
• Persoanele care au mai mult de 1 ha de pământ au fost înscrise în registrul fermelor, procentul acestora fiind aproape de 90%;
• Persoanele care au vaci cu lapte s-au înregistrat pentru cota de lapte, în procent de 85%;
• Zona este una care permite cultivarea legumelor, cerelelor şi creşterea animalelor ;
• Existenţa unor gropi de depozitare a deşeurilor menajere;
• Albiile râurilor sunt protejate de poluarea prin aruncare deşeurilor menajere, deoarece la nivelul comunei se realizează colectarea acestora;


Puncte slabe

• Nu există nici un grup de producători recunoscut în comună (apicultură, creşterea animalelor, cultivarea terenurilor);
• Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole ;
• Temerile producătorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie;
• Inexistenţa situaţiei cadastrale la nivelul comunei;
• Serviciile agricole sunt slab mecanizate;
• Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură;
• Pensii mici pentru agricultori ;
• Fărâniţarea suprafeţelor agricole ;
• Sistemul de irigaţii este nefuncţional;

Oportunităţi 
• Asocierea fermierior şi crearea grupurilor de producători (apicultură, creşterea animalelor, cultivarea terenurilor);
• Transformarea fermelor de subzinstenţă în microferme competitive, care să aibă activitate comercială;
• Informarea fermierilor asupra posibilităţilor de accesare a fondurilor europene prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (fonduri din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală);
• Utilizarea programelor UE (Programul operaţional de mediu, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală) destinate reabilitării condiţiilor de mediu din mediul rural;
• Cointeresarea agentilor economici poluanţi sa faca investitii menite sa reabiliteze mediul ambiant;
• Extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune de educaţie ecologică;
• Atragerea agenţilor economici care folosesc tehnologii nepoluante;
• Realizarea şi implementarea proiectelor de infrumuseţare a satelor, prin implicarea cetăţenilor în menţinerea şi îmbunătăţirea aspectului comunei;
• Amenajarea completă a pârâului;
• Posibilitatea tinerilor fermieri de a accesa granturi prin fondurile structurale;
• Reabilitarea şi extinderea sistemului de irigaţii;

Ameninţări

• Imposibilitatea fermierilor de a-şi desface produsele pe pieţele agro-alimentare din oraş, datorită neadaptării la cerinţele fito-sanitare;
• Abadonarea cultivării terenurilor agricole de la an la an;
• Imposibilitatea asigurării pazei la păduri;
• Creşterea preţurilor la îngrăşămite şi la produselor pentru apărare împotriva dăunătorilor;
• Scăderea efectivelor de animale;
• Slaba informare a fermierilor care va duce la imposibilitatea accesării subvenţiilor şi a programelor cu finanţare externă;
• Deversarea apelor uzate menajere în pânza freatică;

 5. Sănătate


Puncte tari 
• Existenţa a 2 CMI, un cabinet stomatologic, o farmacie şi a unui dispensar veterinar – cadre medicale in comună ;
• Program zilnic al medicilor în timpul zilelor lucrătoare ;
• Distanţa mică faţă de Piteşti ceea ce permite transportarea rapidă a cazurilor de urgenţă ;
• 90% din populaţia comunei este înscrisă la medicii din comună ;
• Medicii îşi desfăşoară activitatea în condiţii bune ;
• Se recoltează analizele la nivel local, în baza unui contract cu un laborator de analize;
• Activitatea se desfăşoară în spaţii concesionate de Consiliul Local;
• Clădirea dispensarului a fost renovată;
• Cabinetele dispun de personal calificat, fiecare doctor fiind asistat de personal mediu- asistenţi medicali ;
• Se eliberează şi reţete compensate;
• În cadrul cabinetului stomatologic se realizează lucrări pin intermediul Casei de Asigurări;
• Parteneriat cu instituţiile de învăţământ;


Puncte slabe

• Slabă educaţie sanitară a comunităţii;
• Număr mare de persoane afectate de boli hepatice, cardio-vasculare, diabet şi cancer;
• Natalitatea este scăzută;
• Preţurile ridicate la medicamente;

Oportunităţi

• Realizarea unor consultaţii de specialitate pe diferite domenii, prin contracte de colaborate cu medici specialişti care să vină în comună prin rotaţie 1 zi pe săptămână;
• Reabilitarea dispensarului din Ţuţuleşti şi realizarea de consultaţii şi în acest spaţiu;
• Dotarea aparatului de urgenţă corespunzător parametrilor optimi ;
• Realizarea unor cursuri de educaţie sanitară şi sexuală.


Ameninţări

• Creşterea numărului bolnailor afectaţi de boli cronice;
• Creşterea numărului de persoane care lucrează la negru şi care nu pot beneficia de servicii gratuite;
• Creşterea numărului de bătrâni care au nevoie de asistenţă permanentă;
• Costurile ridicate ale medicamentelor ;
• Costul serviciilor medicale care nu sunt decontate de Casa de Asigurări ;

6. Cultură, activitate sportivă şi turism

Puncte tari
• Existenţa unei biblioteci cu fond de carte mare ;
• La nivelul comunei activează echipa de fotbal care joacă în campionatul judeţean, dar şi o echipă de juniori;
• Existenţa unor evenimente cu specific local- zilele comunei 15 iulie, manifestări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Târguri locale – Târgul Găliştenilor a doua duminică după Paşte;
• Existenţa unor monumente istorice pentru cinstirea eroilor neamului în satele Suseni, Cerşani, Ţuţuleşti, Odăieni;
• Existenţa unor meşteşuguri tradiţionale- cusăturile.


Puncte slabe

• Lipsa infrastructurii necesare real
• Lipsa resurselor materiale pentru desfăşurarea activităţilor culturale şi ştiinţifice la cotele dorite ;
• Nu există echipament audio-video;
• Nu există personal care să coordoneze activităţile artisitice;
• Lipsa costumelor naţionale;
• Baza sportivă este dotată precar- lipsa tribunelor pentru spectatori, lipsa vestiarelor, a grupurilor sanitare;
• Lipsa unui club al elevilor.

Oportunităţi

• Modernizarea spaţiului de depozitare a cărţilor;
• Introducerea sistemului informatic de gestionare a fondului de carte;
• Alocarea de surse bugetare suficiente pentru modernizarea fondului de carte, adaptat la necesităţile comunei;
• Accesare de fonduri pentru construirea aşezămintelor culturale;
• Accesarea de fonduri pentru modernizarea bazei sportive din localitate;
• Reamenajarea parcului pentru desfăşurarea activităţilor de agrement şi recreere;
• Dezvoltarea activităţilor culturale la nivelul comunei prin accesarea de către ONG-urile care facilitează dezvoltarea comunitară, a unor granturi;
• Modenizarea infrastructurii e utilităţi publice pentru a putea oferi posibilitatea amplasării unor case de vacanţă.

Ameninţări

• Pierderea tradiţiilor locale;
• Fonduri insuficiente pentru modernizarea infrastructurii culturale, sportive;