Analiza SWOT

1. Economia şi infrastructură

Puncte tari

• sistem de alimentare cu apă potabilă ;
• serviciul de salubritate comunală este administrat de Serviciul Public de administraţie. Prin implementarea proiectului „Managementul integrat al deseurilor solide din Judeţul Arges”,  finanţat în cadrul Măsurii ISPA, comuna Suseni se încadrează în standardele impuse de Uniunea Europeană în acest domeniu.;
• reţea de cablu TV;
• reţea de iluminat public;
• reţea de telefonie fixă;
• acces la internet prin dial-up;
• accesibilitate pentru locuitori la mijloacele de transport în comun;
• distanţă mică faţă de Piteşti;
• potenţial de dezvoltare a afacerilor în mică industrie, comerţ, servicii, valorificarea produselor tradiţionale, creşterea animalelor ;
• existenţa pieţelor de desfacere în zone apropiate;
• distanţă mică faţă de Costeşti şi Piteşti ;
• sprijin din partea primărie pentru persoanele ce doresc să desfăşoare activităţi ecomonice în comună;

  Puncte slabe
• sistemul de alimentare cu apă are nevoie de modernizări şi extinderi;
• la nivelul comunei nu este sistem de canalizare ;
• colectarea neselectivă a deşeurilor din comună;
• nu există sistem de alimentare cu gaz metan;
• sistemul de iluminat public nu este extins la nivelul întregii localităţi ;
• drumul judeţean, care reprezintă artera pricipală de transport din comună, este greu practicabil în anumite zone ;
• drumurile locale necesită modernizări şi reabilitări;
• acces şi nivel scăzut al folosirii Tehnologiei IT şi de Comunicaţii în comună;
• accesul greoi la informaţie;
• investiţii financiare locale şi străine insuficiente;
• lipsa unui centru de formare profesională adaptat cerinţelor pieţii;  

Oportunităţi
• modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi extinderea acestuia în zonele care nu sunt acoperite;
• realizarea sistemului de canalizare la nivelul comunei prin fonduri de mediu;
• colectarea selectivă a deşeurilor prin implementarea proiectului „Managementul integrat al deşeurilor solide în jud. Argeş, prin fonduri ISPA şi Fondul de Coeziune;
• asocierea pe plan zonal a mai multor comune pentru realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;
• modernizarea şi extinderea iluminatului public;
• reabilitarea şi modernizarea drumurilor locale;
• transferul de tehologie şi de know-how în comună;
• dezvoltarea sectorului IMM în domeniile alimentaţie publică, mică industrie, comerţ, servicii, agricultură şi producţie;
• creşterea capacităţii anteprenoriale;
• atragerea unor noi investitori în comună prin facilităţile pe care administraţia locală le pune la dispoziţie;
• realizarea de cursuri de management de proiect, pentru agenţii economici, prin intermediul ONG-urilor ;
• realizarea de parteneriate între adminstraţia publică şi mediul de afaceri;
• accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii locale şi îmbunătăţirii serviciilor publice;
• dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;
• educaţia adulţilor în domeniul informatic şi al comunicării;
• dezvoltarea resurselor umane;
• regenerarea comunităţii rurale;  

Ameninţări
• lipsa resurselor materiale pentru atingerea obiectivelor propuse ;
• scăderea activităţilor eonomice şi migraţia populaţiei către zonele urbane ;
• calamnităţile naturale ;
• imposibilitatea valorificării potenţialului local ;
• reticenţa populaţie faţă de Tehnologia IT şi de Comunicaţii;
• lipsa culturii antreprenoriale;
• riscul ca firmele din comună să nu facă faţă competiţiei de pe piaţa unică;
• fenomenul economiei subterane;
• valorificarea insuficientă a potenţialului local;
• lipsa capitatului de susţinere a activităţilor economice;
• migraţia tinerilor cu potenţial în zonele urbane;

2. Educaţie

Puncte tari 
• infrastructură instituţională bună-Şcoala cu clase I-VIII Suseni, Şcoala cu clase I-IV Ţuţuleşti, Şcoala cu clase I-IV Odăeni, Şcoala cu clase I-IV Strâmbeni, Şcoala cu clase I-IV Burdeşti, Şcoala cu clase I-IV Cersani, aceste şcoli au şi grupe de grădiniţă;
• grădiniţele dispun de mobilier şcolar nou;
• Şcolile Strâmbeni, Odăeni şi Suseni au beneficiat de fonduri pentru modernizări;
• În comună transportul elevilor se realizează cu maşină specială pentru transport elevi, care se află în administrarea Primăriei ;
• Existenţa cadrelor didactice calificate şi titulare;
• Colaborarea existentă între cadrele didactice şi conducerea şcolii;
• Implicarea primăriei în dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale;
• Cadre didactice titulare cu grade didactice;
• Rezultate bune la testele naţionale şi olimpiadele şcolare;
• Existenţa unui cabinet de informatică în cadrul Şcolii Suseni, dotat cu 10 calculatoare şi AEL;
• Atmosferă de lucru favorabilă;
• Abandon şcolar scăzut;
• Omogenitatea colectivului de cadre didactice;
• Relaţiile de colaborare dintre cadre didactice – elevi – părinţi sunt bune;
• Relaţii de colaborare cu Consiliul Local;
• Parteneriate cu Muzeul Goleşti, Poliţie, Teatrul Al. Davila şi cu şcolile din oraş;
• S-au realizat activităţi la azilul de bătrâni;
• Periodic se realizează serbări şcolare;
• Elevii care au susţinut capacitatea au ocupat locuiri la liceele de top;
• Acces la internet la şcoala coordonatoare;

Puncte slabe

• Lipsa materialelor didactice pe discipline;
• Implicarea unui număr redus de părinţi;
• Elevi proveniţi din familii dezorganizate, ceea ce duce la un comportament social reticent;
• Lipsa  canalizării şi a alimentării cu gaze- în toate şcolile;
• Şcolile au nevoie de îmbunătăţiri şi modernizări;
• Migraţia către şcolile din oraş;
• Dezinteres din partea unor părinţi pentru educaţia elevilor;
• Baza informaţională insuficientă pentru educarea părinţilor în relaţia cu proprii lor copii;
• Lipsa materialelor cu caracter educativ pe care să le folosească părinţii în vederea prevenirii consumului de alcool şi drogurilor de către elevi;
• Lipsa sponsorilor;
• Lipsa colaborării cu agenţii economici
• Lipsa unor cercuri pe discipline;
• Lipsa unei săli de sport;
• Spaţiu insuficient în carl şcolii coordonatoare, pentru desfăşurarea activităţilor;
• Plecarea părinţilor în străinătate afectează gradul de educaţie al elevilor, cât şi climatul psihologic al acestora;

Oportunităţi

• Reabilitarea şi modernizarea în totalitate a şcolilor;
• Dotarea tuturor cabinetelor cu aparatură modernă şi materiale didactice;
• Accesarea unor programe cu finanţare externă pentru dezvoltarea educaţională şi pentru formarea continuă a porfesorilor ;
• Sprijinul administraţiei locale , al poliţiei, bisericii pentru realizarea unei educaţii complete a elevilor etc.;
• Realizarea de parteneriate cu agenţii economici pentru dezvoltarea bazei materiale şi pentru dezvoltarea anteprenorială a elevilor;
• Realizarea unui Centru de zi pentru elevii cu situaţie materială precară;
• Realizarea unor parteneriate şcolare – cu localităţi străine;
• Investiţii în resurse umane privind învăţarea pe tot parcursul vieţii;
• favorizarea dezvoltării de parteneriate cu celelalte şcoli de pe raza localităţii – grădiniţe – dispensar – CCD – ISJ Argeş – Comisia de Control, Evaluare şi Consiliere Antidrog Argeş;
• Dezvoltarea aptitudinilor elevilor în cadrul unor cercuri şi a unor activităţi extraşcolare;
• Crearea unui Centru de informare şi documentare
• Introducerea utilităţilor publice în toate şcolile
• Realizarea unei săli de sport în cadrul Şcolii cu clase I-VIII Suseni
• Costruirea unei biblioteci şcoare;
• Construirea unei grădiniţe lângă Şcoala cu clase I-VIII Suseni.


Ameninţări

• Distanţa mică faţă de oraş duce la migraţia multor elevi chiar din ciclul primar;
• Grad scăzut de educaţie al familiilor elevilor;
• Migrarea părinţilor în străinătate;
• Dezinteresul parintilor pentru problemele şcolii;
• Resurse economice -financiare scăzute ale unor familii;
• Lipsa controlului şi a educaţiei din partea familiei;
• Legislaţia deficitară ce nu stimulează sponsorizarea;

 
3. Social

Puncte tari
• Posibilitatea organizării în cadrul localităţii de cursuri de formare profesională, gratuite pentru şomeri cu sprijinul AJOFM;
• Număr mare de navetişti, care lucrează în Piteşti sau Costeşti;
• Distanţa mică faţă de Piteşti şi Costeşti;
• Existenţa în comună a unor agenţi economici care au angajat forţă de muncă locală;
• Interes ridicat al personalului din instituţiile publice pentru dezvoltarea potenţialului local;


Puncte slabe

• Număr mare al persoanelor care nu au ocupaţie;
• Potenţial economic local ce nu poate asigura ocuparea tuturor resurselor de muncă;
• Excedent migratoriu negativ;
• Decalaj între pregătirea oferită de şcoală şi cerinţele pieţei muncii;
• Migrarea tinerilor în oraşele care le oferă mai multe oportunităţi;
• Incapacitatea reţinerii în comună a forţei de muncă înalt calificată, aceasta preferând să plece în străinătate;

Oportunităţi

• Organizarea de cursuri de formare, reconversie şi perfecţionare profesională în comună prin intermediul AJOFM şi a ONG-urilor;
• Accesarea de fonduri în cadrul Programului Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane, prin Fondul Social European;
• Creşterea nivelului de pregătire profesională a forţei de muncă;
• Monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei;
• Pregătirea continuă a personalului din administraţia publică şi a celui didactic pentru oferirea unor servicii de calitate;

Ameninţări

• Îmbătrânirea populaţei din comună;
• Pregătirea slabă a personalului din localitate;
• Migraţia forţei de muncă în străinătate şi în mediul urban;
• Reticenţa faţă de reconversia profesională;
• Creşterea gradului de sărăcie a populaţiei;
• Munca la negru.

4. Agricultură şi protecţia mediului

Puncte tari 
• Fermierii pot beneficia de cursuri organizate de oficiul de Consultanţă în Agricultură;
• Se acordă subvenţii pentru culturile agricole;
• Persoanele care au mai mult de 1 ha de pământ au fost înscrise în registrul fermelor, procentul acestora fiind aproape de 90%;
• Persoanele care au vaci cu lapte s-au înregistrat pentru cota de lapte, în procent de 85%;
• Zona este una care permite cultivarea legumelor, cerelelor şi creşterea animalelor ;
• Existenţa unor gropi de depozitare a deşeurilor menajere;
• Albiile râurilor sunt protejate de poluarea prin aruncare deşeurilor menajere, deoarece la nivelul comunei se realizează colectarea acestora;


Puncte slabe

• Nu există nici un grup de producători recunoscut în comună (apicultură, creşterea animalelor, cultivarea terenurilor);
• Lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole ;
• Temerile producătorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie;
• Inexistenţa situaţiei cadastrale la nivelul comunei;
• Serviciile agricole sunt slab mecanizate;
• Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură;
• Pensii mici pentru agricultori ;
• Fărâmiţarea suprafeţelor agricole ;
• Sistemul de irigaţii este nefuncţional;

Oportunităţi 
• Asocierea fermierior şi crearea grupurilor de producători (apicultură, creşterea animalelor, cultivarea terenurilor);
• Transformarea fermelor de subzinstenţă în microferme competitive, care să aibă activitate comercială;
• Informarea fermierilor asupra posibilităţilor de accesare a fondurilor europene prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (fonduri din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală);
• Utilizarea programelor UE (Programul operaţional de mediu, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală) destinate reabilitării condiţiilor de mediu din mediul rural;
• Cointeresarea agentilor economici poluanţi sa faca investitii menite sa reabiliteze mediul ambiant;
• Extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune de educaţie ecologică;
• Atragerea agenţilor economici care folosesc tehnologii nepoluante;
• Realizarea şi implementarea proiectelor de infrumuseţare a satelor, prin implicarea cetăţenilor în menţinerea şi îmbunătăţirea aspectului comunei;
• Amenajarea completă a pârâului;
• Posibilitatea tinerilor fermieri de a accesa granturi prin fondurile structurale;
• Reabilitarea şi extinderea sistemului de irigaţii;

Ameninţări

• Imposibilitatea fermierilor de a-şi desface produsele pe pieţele agro-alimentare din oraş, datorită neadaptării la cerinţele fito-sanitare;
• Abadonarea cultivării terenurilor agricole de la an la an;
• Imposibilitatea asigurării pazei la păduri;
• Creşterea preţurilor la îngrăşămite şi la produselor pentru apărare împotriva dăunătorilor;
• Scăderea efectivelor de animale;
• Slaba informare a fermierilor care va duce la imposibilitatea accesării subvenţiilor şi a programelor cu finanţare externă;
• Deversarea apelor uzate menajere în pânza freatică;

 5. Sănătate


Puncte tari 
• Existenţa a 2 CMI, un cabinet stomatologic, o farmacie şi a unui dispensar veterinar – cadre medicale in comună ;
• Program zilnic al medicilor în timpul zilelor lucrătoare ;
• Distanţa mică faţă de Piteşti ceea ce permite transportarea rapidă a cazurilor de urgenţă ;
• 90% din populaţia comunei este înscrisă la medicii din comună ;
• Medicii îşi desfăşoară activitatea în condiţii bune ;
• Se recoltează analizele la nivel local, în baza unui contract cu un laborator de analize;
• Activitatea se desfăşoară în spaţii concesionate de Consiliul Local;
• Clădirea dispensarului a fost renovată;
• Cabinetele dispun de personal calificat, fiecare doctor fiind asistat de personal mediu- asistenţi medicali ;
• Se eliberează şi reţete compensate;
• În cadrul cabinetului stomatologic se realizează lucrări pin intermediul Casei de Asigurări;
• Parteneriat cu instituţiile de învăţământ;


Puncte slabe

• Slabă educaţie sanitară a comunităţii;
• Număr mare de persoane afectate de boli hepatice, cardio-vasculare, diabet şi cancer;
• Natalitatea este scăzută;
• Preţurile ridicate la medicamente;

Oportunităţi

• Realizarea unor consultaţii de specialitate pe diferite domenii, prin contracte de colaborate cu medici specialişti care să vină în comună prin rotaţie 1 zi pe săptămână;
• Reabilitarea dispensarului din Ţuţuleşti şi realizarea de consultaţii şi în acest spaţiu;
• Dotarea aparatului de urgenţă corespunzător parametrilor optimi ;
• Realizarea unor cursuri de educaţie sanitară şi sexuală.


Ameninţări

• Creşterea numărului bolnailor afectaţi de boli cronice;
• Creşterea numărului de persoane care lucrează la negru şi care nu pot beneficia de servicii gratuite;
• Creşterea numărului de bătrâni care au nevoie de asistenţă permanentă;
• Costurile ridicate ale medicamentelor ;
• Costul serviciilor medicale care nu sunt decontate de Casa de Asigurări ;

6. Cultură, activitate sportivă şi turism

Puncte tari
• Existenţa unei biblioteci cu fond de carte mare ;
• La nivelul comunei activează echipa de fotbal care joacă în campionatul judeţean, dar şi o echipă de juniori;
• Existenţa unor evenimente cu specific local- zilele comunei 15 iulie, manifestări cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Târguri locale – Târgul Găliştenilor a doua duminică după Paşte;
• Existenţa unor monumente istorice pentru cinstirea eroilor neamului în satele Suseni, Cerşani, Ţuţuleşti, Odăieni;
• Existenţa unor meşteşuguri tradiţionale- cusăturile.


Puncte slabe

• Lipsa infrastructurii necesare real
• Lipsa resurselor materiale pentru desfăşurarea activităţilor culturale şi ştiinţifice la cotele dorite ;
• Nu există echipament audio-video;
• Nu există personal care să coordoneze activităţile artisitice;
• Lipsa costumelor naţionale;
• Baza sportivă este dotată precar- lipsa tribunelor pentru spectatori, lipsa vestiarelor, a grupurilor sanitare;
• Lipsa unui club al elevilor.

Oportunităţi

• Modernizarea spaţiului de depozitare a cărţilor;
• Introducerea sistemului informatic de gestionare a fondului de carte;
• Alocarea de surse bugetare suficiente pentru modernizarea fondului de carte, adaptat la necesităţile comunei;
• Accesare de fonduri pentru construirea aşezămintelor culturale;
• Accesarea de fonduri pentru modernizarea bazei sportive din localitate;
• Reamenajarea parcului pentru desfăşurarea activităţilor de agrement şi recreere;
• Dezvoltarea activităţilor culturale la nivelul comunei prin accesarea de către ONG-urile care facilitează dezvoltarea comunitară, a unor granturi;
• Modenizarea infrastructurii e utilităţi publice pentru a putea oferi posibilitatea amplasării unor case de vacanţă.

Ameninţări

• Pierderea tradiţiilor locale;
• Fonduri insuficiente pentru modernizarea infrastructurii culturale, sportive;