Anunț concesionare teren extravilan în suprafaţă de 1,5049 ha aferent ”Heleşteului Țigani”

 • 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Suseni, Sat Suseni Nr. 301, Suseni, judeţul Arges, telefon 0248699397, fax 0248699397, email primarie@suseni.cjarges.ro
 • 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren extravilan în suprafaţă de 1,5049 ha aferent ”Heleşteului Țigani”, înscris în CF 83002, aflat în domeniul public al Comunei Suseni, în vederea desfăşurării de activităti piscicole. Concensionarea se face conform H.C.L. nr. 71/29.12.2021 și OUG 57/2019.
 • 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
 • 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, înaintată în acest sens la sediul Comunei Suseni
 • 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul achiziții publice, comuna Suseni, sat Suseni, nr. 301, judeţul Argeş, tel/fax 0248/699397
 • 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei și se achită la caseria instituției
 • 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/04/2022, ora 12.00
 • 4. Informaţii privind ofertele:
 • 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 28/04/2022, ora 10.00
 • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Suseni, sat Suseni, nr. 301, judeţul Argeş
 • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
 • 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28/04/2022, ora 12.00 la sediul Comunei Suseni, comuna Suseni, sat Suseni, nr. 301, judeţul Argeş
 • 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Argeş, secţia de contencios administrativ şi fiscal, b-dul I.C. Brătianu, nr. 7, municipiul Piteşti, judeţul Argeş, telefon 0248/216599, fax 0248/212410. Termenele pentru sesizarea instanţei, conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 • 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/04/2022
Taguri: