Cultură și învățământ

Educaţia
Pe teritoriul comunei Suseni, învăţământul îşi are începuturile în preajma anului 1835. aceasta reiese din dosarul nr. 147, de la Arhivele Statului, Piteşti, unde s-a găsit menţionat faptul că la Suseni funcţiona o şcoală particulară cu 18 elevi.
În judeţul Argeş şcoli particulare existau numai în plăşile Găleşeşti şi Topolog. În plaşa Găleşeşti existau 2 şcoli particulare : la Suseni cu 12 elevi şi la Şerbăneşti cu 15 elevi.
În 1836, în planşa Găleşeşti existau aceste şcoli, precizându-se că la cea din Suseni se aflau tot 12 elevi, iar la cea din Şerbăneşti din 15 elevi mai rămăseseră 4.
De-alungul anilor s-au mai construit şi reconstruit şcoli în Suseni, Tuţuleşti, Burdeşti, Pădureni şi Cerşani.
Dotarea comunei cu unităţi şcolare şi de învăţământ este următoarea:
• grădiniţe    5
• şcoli    7
• săli de clasă cu laboratare şi ateliere
• cadre didactice    23
• educatoare    5
• elevi    246
• copii    118
•  biblioteci şcolare    8
• biblioteca publică    1

În comună singura Şcoală cu clasele I-VIII este cea din Suseni . Spaţiul de învăţământ este insuficient pentrudesfăşurarea în condiţii optime a cursurilor. În şcoală se învaţă pe 2 schimburi. Numărul total al elevilor este de 240.

Copiii înscrişi la grădiniţe sunt în număr de 128.

Cadrele didactice sunt în număr de 28. Promovabilitatea elevilor este de 89%, iar procentul elevilor care au promovat examenul de capacitate este de 80%.
Cadrele didactice din comună încurajează practicarea activităţilor extraşcolare, astfel că sunt organizate cercuri tematice, se practică activităţi sportive.
 

Probleme:
•    Baza materialelor didactice pe discipline este deficitară;
•    Cabinetele şcolare nu sunt dotate corespunzător;
•    Nu este realizată securizarea şcolilor;
•    Pentru desfăşurarea activităţilor şcolare baza materială didactică este precară;
•    Parteneriatul dintre şcoală şi părinţi nu este funcţional;
•    Nu există colaborare şi schimb de experienţă cu alte şcoli din judeţ sau din ţară;

Nevoi educaţionale identificate la nivelul comunei:

•    Nevoia de îmbunătăţire a bazei materialelor didactice pe discipline;
•    Nevoia de dotare a cabinetelor şcolare;
•    Nevoia de modernizare şi renovare a şcolilor ;
•    Nevoia de conectare a şcolilor la utilităţile publice;
•    Nevoia adaptării ofertei educaţionale a şcolii la cerinţele învăţământului modern
•    Nevoia de consiliere a elevilor în privinţa dezvoltării aptitudinilor;
•    Nevoia de colaborare şcoală – comunitate în domeniul educaţional;
•    Nevoia de realizare a unor colaborări şi schimburi de experienţă cu unităţi educaţionale şi judeţ, ţară sau străinătate.

Cultura

Comuna Suseni dispune de un Cămin Cultural care funcţiona într-o fostă clădire de şcoală din satul Tuţuleşti, care dispune de o sală de spectacole şi totodată este şi sală de dans şi mai are în componenţa sa o încăpere unde se joacă tenis şi şah. Începând cu 1992, la Căminul Cultural nu se mai desfăşoară nici o activitate artistică. În anul 2007 s-a depus o cerere de finanţare de către Administraţi Publică Locală pentru construirea în satul de centru a unui Cămin Cultural adaptat nevoilor locale. Până în 1991, şi-a desfăşurat activitatea la Căminul Cultural Ţuţuleşti grupul satiric format din 4 cadre didactice care a obţinut numeroase premii la diferite concursuri şi festivaluri umoristice din judeţ şi din ţară, şi un grup vocal folcloric alcătuit tot din cadre didactice.
În comună îşi desfăşoată activitatea o bibliorecă care dispune de peste 10.000 volume.
Prima atestare documentară a comunei a fost în anul 1505 la data de 15 iunie. Cu această ocazie se realizează anual diverse manifestări cultural-artistice şi sportive.
În urma evaluării chestionarelor aplicate în comunitate a reiaşit că cetăţenii îşi doresc să se desfăşoare cât mai multe activităţi culturale care să antreneze tinerii şi să încurajeze solidaritatea în comună. Dezvoltarea activităţilor culturale ocupă locul 5 în topul priorităţilor locale.
Construcţii-monument istoric şi cu valoare deosebită existente în comună:

• În satul Strâmbeni:

La 2 km de satul de reşedinţă al comunei Suseni a fost construită în 1880 o biserică sfinţită în anul 1883. Amplasamentul se află în vecinătatea heleşteului Raicului. Biserica a fost construită ucu un cazan de galbeni”.

• În alte sate ale comunei:

– În satul Gălăşeşti există o biserică – monument istoric construită de preotul Stroe pe cheltuiala sa în anul 1781. Biserica este din cărămidă arsă, turla având peste 200 ani, se menţine în stare foarte bună. Amplasamentul său pe malul înalt al pârâului Linţa îi asigură vizibilitate bună şi punerea în valoare a proporţiilor monumentului. In interiorul bisericii se păstrează pictura originală.
Locuitorii comunei păstrează obiceiurile vechi, organizând un târg săptămânal a doua săptămână după Paşte, “Târgul Mironosiţelor”.

• În toate satele comunei:

– există locuinţe vechi ale boierilor, care merită a fi restaurate şi aduse la forma iniţială
– în zona centrală, există monumente ale eroilor din războaiele din 1877 şi 1916-1918.

În comună există 3 monumente de cinstire a eroilor:
•    Monumentul de cinstire a eroilor -Suseni construit în 1975
•    Moumentul de cinstire a eroilor Cerşani construit în anul 1920
•    Monumentul de cinstire a eroilr Ţuţuleşti construit în anul 1920

Activitatea sportivă
În comuna Suseni îşi desfăşoară activitatea o asociaţie sportivă cu două secţii : fotbal şi handbal, beneficiind şi de un teren îngrădit.
În comună există un nucleu puternic de juniori pentru practicarea fotbalului. De asemenea în comună activează echipa de fotbal locală care joacă în divizia judeţeană. Baza sportivă din comună constă într-un teren îngrădit. Pentru creşeterea performanţelor la nivel local este nevoie de modernizarea bazei spotive, de crearea unor vestiare, a unor grupuri sanitare racordate la utilităţile publice, de realizare a unor tribune pentru oaspeţi şi pentru gazde, de realizare a unei tabele de marcaj.
În urma evaluării chestionarului aplicat în comunitate a reieşit că modernizarea bazei sportive este prioritatea numărul 6.


Probleme:

•    Infrastructură pentru desfăşurarea activităţilor sportive şi culturale nu este modernizată şi adaptată nevoilor locale;
•    Nu există Cămin Cultural în satul de centru;
•    Nu există personal care să coordoneze activităţile artisitice ;
•    Lipsa dotărilor necesare desfăşurării activităţilor culturale;
•    Baza sportivă este dotată precar;
•    Lipsa unor manifestări culturale care să pună în valoare personalităţile locale;

Nevoi:
•    Nevoia de realizare a infrastructurii necesare desfăşurării activităţilor culturale;
•    Nevoia de încurajare a dezvoltării activităţilor sportive, în cadrul unei baze sportive moderne;
•    Nevoia de desfăşurare a unor activităţi voluntare, cultural-artistice pentru tineret.